Bestyrelsesformand
Per Pinnerup
Præsentation
25701225
Formandens opgaver
1. At informere bestyrelsen om alt, der kommer fra kreds, lands m. fl via mail og gøre opmærksom på, om det kun er til information eller til behandling på næste møde.
2. Formanden kan i presserende sager træffe beslutninger på bestyrelsens vegne i klubbens interesse (dog ikke af økonomisk karakter). Bestyrelsen orienteres herom senest til efterfølgende møde eller via mail, og ved hastesager sendes en sms med oplysning om, at der er en vigtig mail til dem.
3. Deltage i møder på kreds- og Landsplan sammen med en fra bestyrelsen.
4. Fremsende skrivelse til egen pengeinstitutter vedr. sponsorering af pokaler.
5. Holde regnskab med resultater indenfor TCH rammer til brug af uddeling af pokaler til en gang om året (Klub-, årets hund m.m.).
6. Byde velkommen m.m. ved konkurrencer og andre arrangementer, samt oplæse/uddele resultater og pokaler.
7. Udfærdige og udlevere dagsorden til næstkommende møde, senest 1 uge før mødet
8. Forestå formandens beretning ved hver generalforsamling.
9. Ajourføre TCH´s direktiv.
10. Sende aktivitetskalender til redaktionen efter udarbejdelsen i bestyrelsen.
Se hele beskrivelsen
Næstformand
Niels Chr. Lyngs
Præsentation
Bestyrelsens opgaver
 1. Skal i samarbejde med alle udvalg træffe beslutninger og tage evt. spørgsmål op til diskussion. Stå for andre relevante opgaver, som kommer fra de forskellige udvalg, menige medlemmer, kreds og landsplan.
 2. Sørge for opfølgning af påtagede opgaver som bestyrelsesmedlemmerne påtog sig ved sidste møde.
 3. Skal på skift sammen med formanden med til møder på kreds- og landsplan, så alle ved lidt om, hvad der sker ved disse møder.
 4. Sørge for at betænke medlemmerne med gaver i.h.t. bilag 3.
 5. Stå for annoncetegning til klubbladet.
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Lene Kjærgaard
Præsentation
Bestyrelsens opgaver
1. Skal samarbejde med alle udvalg træffe beslutninger og tage evt. spørgsmål op til diskussion. Stå for andre relevante opgaver, som kommer fra de forskellige udvalg, menige medlemmer, kreds og landsplan.
2. Sørge for opfølgning af påtagede opgave som bestyrelsesmedlemmerne påtog sig ved sidste møde.
3. Skal på skift sammen med formanden med til møder på kreds- og landsplan, så alle ved lidt om, hvad der sker ved disse møder.
4. Sørge for at betænke medlemmerne med gaver i.h.t. bilag 3.
5. Stå for annoncetegning til klubbladet.
Se hele beskrivelsen
Michael Pedersen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Betty Kristensen
Præsentation
Kassererens opgaver
1. Holde regnskab med klubbens midler samt gennemgå regnskabet til hvert bestyrelsesmøde, og ca en uge før bestyrelsesmøde fremsende en kontooversigt dækkende perioden fra sidste møde
2. Indsender indmeldinger og afmeldinger til DcH- landsforeningen jf. DCH´s årbog.
3. Sørge for rettidige indbetalinger til landsforeningen og kredsen.
4. Ajourføre og udskrive medlemsliste, når nye ændringer sker, og give en kopi til formanden, som vil formidle listen til alle trænere.
5. Fremsende penge vedr. kursus i samarbejde med træningslederformanden.
6. Afsende ansøgninger om tilskud til lederuddannelse, medlemstilskud, 5% puljen og andre tilskudsmuligheder fra kommunen rettidigt.
7. Have årsregnskab klar i god tid inden generalforsamlingen, så revisorerne kan gennemgå det rettidigt.
8. Udbetale kørepenge m.m. via bankoverførsel til kørselsberettigede og dommere.
9. Rekvirere diplomer, årbøger, konkurrenceprogram, girokort m.m. fra landsforeningens materialeforvalter. Jf. årbogen.
10. Fremlægge årsregnskab til generalforsamlingen
11. Indsamle penge fra gavesalget på generalforsamlingen.
12. Op kræve kontingent i januar fra alle medlemmer

Se hele beskrivelsen
Suppleanter - bestyrelse
Anna Mikalski
Præsentation
Suppleanternes opgaver 
 1. Suppleanterne skal kunne indgå som bestyrelsesmedlem ved evt. frafald.
 2. Suppleanterne kan på lige fod med bestyrelsen påtage sig opgaver på foranledning af bestyrelsen.
 3. Suppleanterne kan efter eget valg deltage i alle bestyrelsesmøder med taleret, men ikke stemmeret, men skal dog melde sig til ved værten før mødet. 
Se hele beskrivelsen
Flemming Rem Hendriksen
Præsentation
Suppleanternes opgaver 
 1. Suppleanterne skal kunne indgå som bestyrelsesmedlem ved evt. frafald.
 2. Suppleanterne kan på lige fod med bestyrelsen påtage sig opgaver på foranledning af bestyrelsen.
 3. Suppleanterne kan efter eget valg deltage i alle bestyrelsesmøder med taleret, men ikke stemmeret, men skal dog melde sig til ved værten før mødet. 
Se hele beskrivelsen
Sekretær
Lene Kjærgaard
Præsentation
Bestyrelsens opgaver
1. Skal samarbejde med alle udvalg træffe beslutninger og tage evt. spørgsmål op til diskussion. Stå for andre relevante opgaver, som kommer fra de forskellige udvalg, menige medlemmer, kreds og landsplan.
2. Sørge for opfølgning af påtagede opgave som bestyrelsesmedlemmerne påtog sig ved sidste møde.
3. Skal på skift sammen med formanden med til møder på kreds- og landsplan, så alle ved lidt om, hvad der sker ved disse møder.
4. Sørge for at betænke medlemmerne med gaver i.h.t. bilag 3.
5. Stå for annoncetegning til klubbladet.
Se hele beskrivelsen

Nyheder

Sponsorer