DcH-Thyholm's vedtægter

generalforsamlingen 26. januar 2018

VEDTÆGTER FOR FORENINGER UNDER LANDSFORENINGEN DANMARKS CIVILE HUNDEFØRFORENING.

§1.     Foreningens navn er Thyholm civile Hundeførerforening, Dch-Thyholm. Dens hjemsted er Thyholm. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmark´s civile Hundeførerforening, Dch-Danmark.

§2.     Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt.

For at nå disse mål skal foreningen:

a.      Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af den pågældende er medlem af foreningen.

b.      Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv, samt arbejde på at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.

c.      Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden.

d.      Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.

e.      Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.

f.       Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.

 

§3.     Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.


Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling. Nye medlemmer betaler et indskud, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening og pågældende kreds. For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemsskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige tilknytning til de øvrige lokalforeninger også. Medlemmer, der overføres fra en anden forening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke evt. træningsgebyr.
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer inden regnskabsårets udløb. Sker udmeldelse ikke, er medlemmet pligtigt til at betale kontingent for det næste regnskabsår. Foreningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.

 

§4.     Kontingentet for foreningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.
Kontingentet består af to dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Ingen kan deltage i forenings aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Kontingent til landsforeningen og kreds medregnes kun til grundkontingent i den lokalforening, hvor medlemmet er hovedmedlem. Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan. Medlemmer, der ikke inden 1 FEB har betalt kontingent, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

 

§5.     Generalforsamlingen afholdes hvert år senest den 31, januar.
Generalforsamlingen behandler følgende sager:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskabsaflæggelse af forenings kasserer.
  4. Fastsættelse af kontingent, trænergebyr og indskud. (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.)
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af kasserer
  8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  10. Valg af 2 revisorer.
  11. Valg af 1 revisorsuppleant.
  12. Valg af konkurrenceudvalg.
  13. Valg af bar/festudvalg.
  14. Valg af medieudvalg.
  15. Valg af husudvalg.
  16. Valg af træningslederformand/tillids m/k.
  17. Valg af træningslederformandsupppleant/tillids m/k.
  18. Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsens formand senest 01. oktober.

 

§6.     Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer.
Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH’s sekretariat.

 

§7.     Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle  medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

 

§8.     Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar.
Indkaldelse til generalforsamling skal med mindst 14 dags varsel, skriftligt til alle medlemmer eller i de lokale dagblade eller i medlemsbladet. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indersender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter at begæring derom er modtaget.

 

§9.     Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges for to år af gangen af den ordinære generalforsamling. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved lodtrækning. Endvidere vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse, evt. diæter, til repræsentation i hundesagens interesse.

 

§10. Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand til generalforsamlingen.
Regnskabet og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.
Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol. Kassereren skal som en del af sit virke føre og vedligeholde et medlemskartotek over lokalforeningsernes medlemmer via Landsforeningens fælles online medlemskartotek.

 

§11. Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuer ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering.
Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.
Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommer, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af bestyrelsen.
Tilmelding til konkurrencer kan foretages af hundefører selv på Klub-modul
men tilmelding skal altid godkendes af bestyrelsen, der om nødvendig kan fastsætte kvalifikationskrav.
Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig høre hjemme

 

§12. Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen DCH.

 

§13. Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening,
så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle der ske udelukkelse
af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for
foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til
denne.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital DcH Kreds 1 med henblik på etablering af en ny lokalforening på Thyholm. Hvis ikke dette sker senest 5 år efter opløsningen tilfalder kapitalen DCH Kreds 1
Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile
Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med
minimum 4 ugers mellemrum.
Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden
inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.
Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden for 14 dage.
Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori
kredsformanden, har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af
indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af
forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling
med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog
ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.
I tilfælde af udmeldelse eller eventuel udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende
hele eller
dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logo(er).

 

§14. Formanden og Kasserne har tegningsret, (Med tegningsret menes: Hvem kan skrive under på vegne af foreningen for eksempel ved oprettelse af check- eller girokonto eller ved indgåelse af købs- eller låneaftaler).

 


Nyheder

Sponsorer