DcH-Thyholm's vedtægter

Generalforsamlingen 19. januar 2023


VEDTÆGTER FOR FORENINGER UNDER LANDSFORENINGEN DANMARKS CIVILE HUNDEFØRFORENING.
 

Tekst med understregning betyder, at paragraffens ordlyd er vedtaget på landsmødet og skal være som anført. Normal tekst betyder, at lokalforeningen selv kan fastsætte ordlyd og indhold. Teksten er kun et forslag.

 

Lokalforeningens navn og hjemsted
 1. Lokalforeningens navn er Thyholm civile Hundeførerforening / Danmarks civile Hundeførerforening.
 2. Foreningens hjemsted er Limfjordsgade 1a. Lyngs 7790 Thyholm.
 1. Tilknytning
  1. Lokalforeningen er medlem af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerfor­ening.
  2. Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks civile Hun­deførerforenings vedtægter og regler. I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende inden for egne rammer.
 2. Formål
  1. Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund.
    Foreningen skal formidle trænings- og konkurrencetilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundenes behov.

3.2           Det er endvidere lokalforeningens  formål at tilbyde  hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i pkt. 3.1 nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hun­dearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i lokalforeningen og i det lokale samfund.

 

 1. Medlemmer
  1. Enhver, der vil medvirke til fremme af lokalforeningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i lokalforeningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokalfor­eningens tarv.
 2. Lokalforeningens medlemmer bliver straks ved indmeldelsen registreret i lands­foreningen, så medlemmet opnår de rettigheder der følger heraf.
 3. Manglende rettidig betaling af kontingent betragtes medlemmet som udmeldt af lokalforeningen.
 4. Kontingent til landsforeningen er gældende for 1 år med udgangen af den måned hvor medlemmet er registreret som medlem hos lokalforeningen. Kontingent indbetales jf. faktura løbende udsendt af Landsforeningen. 

Hver kontingentopkrævning dækker de medlemmer, som er indmeldt i lokalforeningen, og som der endnu ikke er opkrævet kontingent for i indeværende kalenderår.

Første betaling med forfald d. 1. februar dækker det antal medlemmer, der har indbetalt kontingent i januar, og skal være indbetalt senest 12. februar.

Hvis et lokalforeningsmedlem fortryder sit medlemskab inden 3 uger efter indmeldelse, og det fulde kontingent refunderes af lokalforeningen, skal der ikke betales kontingent til Landsforeningen for det medlem. Hvis Landsforeningen har opkrævet kontingent for medlemmet, kan det refunderes efter henvendelse fra lokalforeningen.

 1. Kontingent
  1. Kontingentet for lokalforeningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for den efterfølgende kontingentperiode.
    Kontingentet består af to dele: grundkontingent og træningsgebyr. 
    Grundkontingent dækker kontingent til kreds og landsforening, samt grundomkostninger ved medlemskab af lokalforeningen.
    Træningsgebyr giver adgang til træning i lokalforeningen.

 

 1. Ingen kan deltage i lokalforeningens aktiviteter uden at betale grundkontingent.
 2. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, før forfaldent kontingent (grundkontingent og træningsgebyr) for den pågældende kontingentperiode er betalt. 

 

 1. Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt grundkontingent i denne lokalforening, skal først betale grundkontingent til den nye lokalforening fra næste kontingentperiodes begyndelse. Bestemmelsen gælder kun grundkon­tingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

 

 1. For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforenin­ger, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træ­ningsmæssige adgang til de øvrige lokalforeninger også.
 2. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav mod lokalforeningen eller dens midler, herunder tilbagebetaling af kontingent.

 

 1.       Generalforsamling
 2.  
 3.  
  1.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar.
   1. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel skriftligt til alle medlemmer, på foreningens hjemmeside eller lignende. Indkaldelsen skal indeholde bestyrelsens indstilling til kontingentfastsættelse samt ordlyden af eventuelle indkomne forslag.
   2. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum have følgende punkter:
 1. Beretning af lokalforeningens formand
 2. Regnskabsaflæggelse af lokalforeningens kasserer
 3. Indkomne forslag
 4. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr
 5. Valg af formand
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af to revisorer
 10. Valg af en revisorsuppleant
 11. Valg af bar/festudvalg
 12. Valg af medieudvalg
 13. Valg af træningslederformand/tillids m/k
 14. Valg af træningslederformandssuppleant/tillids m/k
 15. Eventuelt
  1. Enhver beslutning træffes med simpelt flertal, medmindre andet er bestemt.
  2. Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte med­lemmer forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det.
  3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til be­styrelsens formand senest 1 oktober før generalforsamlingen.
  4. Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer af lokalforeningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.
  5. Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.
   1. Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest fire uger efter den general­forsamling, hvor de er vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsfor­eningens forretningsfører.
 1.       Ekstraordinær generalforsamling
  1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning

              dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring

              derom til lokalforeningsformanden. Begæringen skal indeholde en skriftlig rede­gørelse over de sager, der ønskes behandlet.

 1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst to ugers var­sel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamling samt en re­degørelse for årsagen til afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.
 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden tre uger efter, at begæring derom er modtaget.
 1. Bestyrelsen
  1. Bestyrelsen består af en formand og kasserer samt tre bestyrelsesmedlemmer.
  2. Formanden vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formand og kasserer vælges i lige/ulige år.
  3. Den øvrige bestyrelse vælges for to år og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved lodtrækning.
  4. Genvalg kan finde sted.
  5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
  6. Bestyrelsen har ansvaret for lokalforeningens daglige drift, herunder for afholdelse af træning, konkurrencer og/eller arrangementer.
  7. Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol for bestyrelsesmøder og beslutninger.
  8. Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og førere ved konkurrence deltager i de klasser, hvor de hører hjemme. 
    Bestyrelsen kan eventuelt vedtage kvalifikationskrav.
 2. Udgiftsdækning
  1. Bestyrelsesmedlemmers og øvrige medlemmers arbejde er ulønnet.
  2. Lokalforeningen kan bevilge fri rejse og eventuelle diæter til repræsentation i lokalforeningens interesse.

 

 1. Formanden og kasseren har tegningsret, (med tegningsret menes: Hvem der kan skrive under på vegne af foreningen for eksempel oprettelse købs- eller låneaftaler)
 1. Regnskabsår
  1. Lokalforeningens regnskabsår (forenings år) er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden 15. januar og fremlægges til godkendelse på den ordinære gene­ralforsamling.
  2. Bestyrelsen skal sikre, at regnskaber og bilag gemmes i mindst 5 år efter god­kendelsen.
 2. Disciplinærsager
  1. Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.
 3. Opløsning
  1. Lokalforeningen kan hverken opløses eller udmeldes af landsforeningen, så længe mindst fem medlemmer stemmer imod.
  2. Opløsning/udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på to generalforsamlinger, afholdt med minimum fire ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den første generalforsamling med taleret. 
    Vedtager første generalforsamling opløsning/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse af daglige opgaver frem til den anden generalforsamling. Kredsformanden har sæde i dette forretningsudvalg.
    Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden generalforsamling med taleret.
  3. I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse af en lokalforening, kan foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logoer.

Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til
 denne.
 I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital DcH Kreds 1 med henblik på etablering af en ny lokalforening på Thyholm. Hvis ikke dette sker senest 5 år efter opløsningen tilfalder kapitalen DCH Kreds 1

 

 1. Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til 1. generalforsamling med taleret. 

Referat af denne generalforsamling skal tilsendes kredsformanden indenfor 14 dage. 

Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgave, herunder udfærdigelse af indbydelse til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. 

Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. 

Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.

 

 Nyheder

Sponsorer